Politica Confidentiala

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În considerarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date şi abrogarea Directivei 95/46/CE, societatea ECOEURO SRL doreşte să îşi asume angajamentul cu privire la respectarea legislației aplicabile domeniului datelor cu caracter personal astfel încât să ne bucurăm în continuare de încrederea dumneavoastră.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidentialitate.

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs., vă încurajăm să contactați Responsabilul ECOEURO SRL cu protecția datelor la adresa de e-mail protectiadatelor@ecoeurodoors.ro sau ne puteți contacta prin poştă la sediul nostru social din Municipiul Reghin, stradaCarpati, numărul 11, județul Mureș.

 

CE CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți.

Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele si prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, datele cardului bancar etc.

Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs. în timpul vizitării site-ului nostru web sau a folosirii aplicației smartphone, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.

Ca regulă, ECOEURO SRL obține date cu caracter personal (adică orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă) direct de la dumneavoastră.

Dacă sunteți client ECOEURO SRL, ați vizitat magazinul virtual, vă putem solicita ocazional să împărtăşiți cu noi sugestii sau opinii pentru a îmbunătăți serviciile noastre şi maniera de prezentare a acestora.

 

ECOEURO SRL PRELUCREAZĂ DATE CU CARACTER PERSONAL ÎN SCOPURI ȘI TEMEIURI DETERMINATE

În funcție de relația existentă între dumneavoastră şiECOEURO SRL, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate dacă avem consimțământului dumneavoastră, dacă sunt necesare pentru încheierea şi desfăşurarea relațiilor contractuale, dacă sunt necesare ca ECOEURO SRL să îndeplinească obligații legale sau dacă există temeiuri legitime ale ECOEURO SRL care nu prevalează drepturilor şi libertăților dumneavoastră fundamentale.

Folosim datele pentru asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs. sau la bunurile și serviciileECOEURO SRL

De asemenea, anumite prelucrări circumscrise acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență de cumpărare online. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de Cumpărăror, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:
– Măsuri de protecție a site-ului web de atacuri cibernetice:
– Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
– Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, în acest sens ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale  cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislația aplicabila in aceasta materie.

ECOEURO SRL poate prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal dacă avem consimțământul dumneavoastră pentru:
- trimiterea materialelor publicitare prin diferite metode de comunicare (e-mail, SMS, poştă);
- verificarea satisfacției clienților in ceea ce privește activitatea ECOEURO SRL;

Dacă prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se realizează în baza consimțământului, veți avea posibilitatea de a vă oferi consimțământul, de a refuza acordarea consimțământului sau de a vă exprima la un moment ulterior consimțământul.

În acest sens, înțelegeți că ECOEURO SRL vă va putea contacta până la momentul la care vă veți exercita opțiunea cu privire la consimțământ.

De asemenea, ECOEURO SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru:
- executarea contractului încheiat cu ECOEURO SRL
- pentru conformarea cu normele, reglementările legale, codurile de conduită sau ghidurile aplicabile ECOEURO SRL sau în vederea aplicării legii și cooperării cu autoritățile competente (inclusiv, dar fără a ne limita la, autoritățile fiscale și judiciare).

 

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un raport comercial în desfășurare cu ECOEURO SRL Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

 

CUI TRANSMITEM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:
– societăților din cadrul aceluiași grup de societăți ca ECOEURO SRL;
– furnizorilor de servicii de curierat;
– furnizorilor de servicii de plată/bancare;
– furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing;
– furnizorilor de servicii de cercetare de piață;
– societăților de asigurare;
– furnizorilor de servicii IT;
– altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

 

ECOEURO SRL GARANTEAZĂ DREPTURILE CU PRIVIRE LA DATELE CU CARACTER PERSONAL

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, ECOEURO SRL garantează respectarea drepturilor dumneavoastră:
- dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea ECOEURO SRL că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;
- dreptul la rectificare care se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;
- dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de a vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
- dreptul la restricționarea prelucrării care se aplică în cazul în care (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) ECOEURO SRL nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră; - dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datelor dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
- dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;
- dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
- dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este permisă de lege.

Cu excepția dreptului de a formula o plângere la ANSPDCP, conform celor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitări scrise:
- prin poștă, la sediul nostru social din Municipiul Reghin, strada Carpati, numărul 11, județul Mureș;
- prin email, în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor ECOEURO SRL la adresa de e-mail protectiadatelor@ecoeurodoors.ro

 

ECOEURO SRL PRELUCREAZĂ ÎN MOD PRUDENT DATELE CU CARACTER PERSONAL ALE COPIILOR

ECOEURO SRL nu solicită în mod voit date cu caracter personal ale persoanelor sub 16 ani. Dacă situația o va impune, ECOEURO SRLL va prelucra date cu caracter personal ale unei persoane sub 16 ani numai dacă şi în măsura în care consimțământul privitor la prelucrarea datelor cu caracter personal este acordat sau autorizat de părinte sau de titularul răspunderii părinteşti asupra acestei persoane.

Am citit si sunt de acord cu nota informativă privind GDPR

 

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, ECOEURO SRL, cu sediul în Reghin, str. Mihai Viteazul, nr. 19, jud. Mureş, înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Mureş sub nr. J26/505/19.09.2000, având cod fiscal 13377690, reprezentată de administrator unic Căşvean Claudiu Marius Grigore, nr. de telefon 0265511229, nr. fax 0265511229, adresă de email: office@ecoeurodoors.ro, are obligaţia de a prelucra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate în Regulamentul (UE) 2016/679 datele personale pe care le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal sunt necesare pentru încheierea şi executarea in bune conditii a tranzactiilor de achizitie marfuri.

Datele cu caracter personal prelucrate, constau, în principal, în: nume si prenume, domiciliu, cod numeric personal, adresa de e-mail, număr de telefon.

În situaţia unui refuz din partea dumneavoastră privind furnizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal suntem în imposibilitatea de a încheia şi de a executa in bune conditii tranzactiile privind livrarea de marfuri din cadrul societatii noastre.

Prelucrarea şi stocarea datelor cu caracter personal se va realiza doar pe perioada executării contractului mai sus menţionat.

Potrivit Regulamentului, beneficiaţi de dreptul de acces la datele personale, de intervenţie asupra datelor, dreptul de portabilitate a datelor, dreptul de a solicita rectificarea datelor şi dreptul de a vă adresa Autorităţii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor sau restricţionarea prelucrării. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la ECOEURO SRL, având datele de identificare mai sus menţionate. Dacă unele din datele dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Societatea va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum și a altor riscuri similare.

0 Shares
Sari la conținut